Many are skeptical about feasibility of goals set by Dekker

Summary of the open access discussion meeting at University of Twente, 18 February 2015
After an introduction by Franciska de Jong, professor of language technology at UT, Jos Engelen (NWO) presented his position on the necessity and inevitability of open access. Detlef Lohse, professor of Physics of Fluids Group (UT) presented a critique of the commercial interests of major publishers in the golden route of open access (‘public money for private wealth’). He then led the discussion with a panel consisting of the first two speakers complemented by three UT professors.

On the basis of discussion statements of the panelists there was a lively and interesting debate, both among the panelists and with the audience. Although nobody doubts about the importance of open access, many are skeptical about the feasibility of the goals recently set by secretary of state Sander Dekker. Or as panelist and professor of Political Science Kees Aarts summarized: “We underestimate the resistance of publishers to change the publishing model and overestimate the willingness of scientists to actually opt for open access.”

Velen sceptisch over doelen Dekker

Samenvatting van de discussiebijeenkomst bij Bibliotheek & Archief van de Universiteit Twente op 18 februari 2014

Na een inleiding door Franciska de Jong, hoogleraar taaltechnologie aan de UT, presenteerde Jos Engelen (NWO) zijn standpunt over de noodzaak en onvermijdelijkheid van open access. Daarna gaf Detlef Lohse, hoogleraar Physics of Fluids (UT) een kritische beschouwing over het commerciële belang van grote uitgevers bij de golden route van open access (‘public money for private wealth’). Hij leidde vervolgens de discussie met een panel bestaande uit de twee eerstgenoemde sprekers aangevuld met drie UT-hoogleraren.

Aan de hand van discussiestellingen van de panelleden ontstond een geanimeerd en interessant debat, zowel tussen de panelleden als met het publiek. Hoewel niemand het belang van open access in twijfel trekt, zijn velen sceptisch over de haalbaarheid van de doelen die staatssecretaris Dekker onlangs gesteld heeft. Of zoals panellid en hoogleraar Politicologie Kees Aarts het uitdrukte: ‘We onderschatten de weerstand van uitgevers om het publicatiemodel te veranderen en overschatten de bereidheid van wetenschappers om daadwerkelijk voor Open Access te kiezen’.

Eerste Open Access dataset DANS gedeponeerd

De eerste volledig open access dataset is, conform het nieuwe beleid van DANS, beschikbaar gesteld in EASY. Het delen van onderzoeksdata is nu nog makkelijker voor onderzoekers.

De dataset betreft informatie uit het project Diepere Maritieme Data, een verrijking van het Dutch Ships and Sailors project. De Linked Data uit het project Diepere Maritieme Data bieden onderzoekers de mogelijkheid om analyses direct te kunnen toetsen op de originele bronnen. De data zijn toegankelijk via EASY.

Zie het volledige bericht op DANS

 

 

TU Delft Library en Copernicus Publications sluiten OA contract

Om het publiceren in Open Access eenvoudiger te maken voor wetenschappers benut TU Delft Library budget uit het Open Access fonds voor OA publicaties bij Copernicus

Dit budget zal worden aangewend om alle publicaties in 2015 te financieren van auteurs die verbonden zijn aan de TU Delft als corresponding author en waar verwerkingskosten voor verschuldigd zijn. Zodoende hoeven Delftse auteurs zich geen zorgen meer te maken over de financiele afhandeling.

Copernicus geeft sinds 1993 Open Access tijdschriften uit waaronder de voor TU Delft belangrike titels HESSDWES en Mechanical Sciences

Zie het gezamenlijke persbericht

140 artikelen open access door Springer deal

Op basis van de overeenkomst die de Nederlandse universiteiten met Springer hebben gesloten zijn in januari 2015 meer dan 140 artikelen van Nederlandse wetenschappers in open access geplaatst op de site van Springer. Dagelijks wordt een aantal geaccepteerde artikelen geverifieerd waarvan een of meer medewerkers van de universiteiten auteur zijn.

Open Access symposium TU Eindhoven

Op 10 maart organiseert de Technische Universiteit Eindhoven onder de titel Opening up your research & results een Open Access symposium voor onderzoekers. De voertaal is Engels. Sprekers zijn o.a. Hans van Duijn, Daniël Lakens en Anthonie Meijers (TU/e), Cas Maessen, Christa Hooijer en Jos Engelen (NWO), Nicola Stead (PLOSone).

Visies open access publiceren

De onderhandelingen met Elsevier en Springer over publiceren in open access leveren verschillende reacties op. Aanleiding voor NRC Handelsblad om een uitgebreid achtergrondartikel over het onderwerp te publiceren op zaterdag 10 januari 2015. Het artikel is geschreven op basis van interviews met belanghebbenden, waaronder wetenschappers en onderhandelaars.